Gory Karkonosze

Warunki handlowe

Powstanie stosunku umownego

Stosunek umowny pomiędzy biurem podróży "Ingtours cestovní kancelář spol. s r.o. (odpowiednik polskiego biura podróży Sp. z.o.o.) (zwanej dalej BP- biuro podróży) a klientem powstaje na podstawie Umowy o wycieczce zatwierdzonej przez klienta ( lub jego upoważnionego zatsępcę)  i BP i wystawieniem  faktury Proforma przez BP lub przez jego upoważnionego przedstawiciela handlowego i wchodzi w życie w dzień wpłaty zaliczki na konto bankowe BP.
Treœć niniejszej umowy jest integralnš częœciš Zatwierdzenia wycieczki i/bšdŸ Oferty internetowej z okreœlonym numerem serii/wycieczki oraz Ogólnych Warunków Umownych jak też ewentualnych Szczególnych Warunków Umownych stanowišcych aneks nieniejszej umowy.

Poprzez przekazanie wypełnionej Umowy wycieczki/ faktury Proforma klient potwierdza, że warunki uznaje i zgadza się z nimi.
Zatwierdzeniem Umowy o wycieczce/ Zatwierdzeniem wycieczki/ Proforma Faktury BP zobowišzuje się zapewnić klientowi usługi w uzgodnionym zakresie i jakoœci.
BP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i miejsca pobytu pod warunkiem, że niezwłocznie o tym fakcie poinformuje klienta i uzyska zgodę klienta dotyczšcš zmiany warunków. W przypadku, że klient nie wyrazi zgody na zmianę warunków, przysługuje mu prawo do bezpłatnego odstšpienia od umowy.

Warunki płatnoœci

Klient ma obowišzek zapłaty kwoty za wycieczkę przed terminem wycieczki, cenę za œwiadczone usługi klient powinien zapłacić przed terminem ich œwiadczenia.
Po powstaniu stosunku umownego klient powinien uiœcić zaliczkę wycieczki w wysokoœci 10% od całkowitej wartoœci (wł. usług fakultatwywnych),  natomiast pozostałš częœć ceny wycieczki  klient powinien zapłacić najpoŸniej 10 dni przed uzgodnionym terminem wycieczki. W przypadku powstania stosunku umownego w okresie krótszym niż 30 dni przed realizacjš wycieczki, klient zapłaci całkowitš cenę wycieczki czyli 100% ceny całkowitej.   
Zapłatę ceny całkowitej, ewentualnie zaliczki  może klient dokonać w następujšcy sposób:  przekazem pocztowym,
przelewem bankowym na konto bankowe BP....., gotówkš w biurze BP, kartš płatniczš...

 Płatnoœć uważana jest za uiszczonš w momencie zaksięgowania kwoty na koncie bankowym BP.
W przypadku niedokonania wpłaty całkowitej ceny wycieczki w okreœlonym terminie, BP jest upoważniona do anulowania uczestnictwa klienta na wycieczce, oraz obcišżenia klienta kosztami zwišzanych z anulacjš (tzw. opłata anulacyjna).

Cena

Cena wycieczki to cena okreœlona w Umowie wycieczki/ Zatwierdzeniu wycieczki/ Fakturze Proforma. Ewentualne zniżki, ogłoszone przez BP po dacie zawarcia Umowy z klientem nie skutkujš udzieleniem zniżki.
BP jest upoważniona do podwyższenia ceny wycieczki w terminie 21 dni przed realizacjš wycieczki, w następujšcych przypadkach:
a) w przypadku podwyższenia ceny paliwa, o kwotę odpowiadajšcš proporcji, która przypada na jednego klienta,  ponieważ ogólna cena wzrostu paliwa zostanie podzielona  przez całkowitš liczbę klientów na tej trasie (tu i poniżej można wymienić metodę obliczania w dowolny sposób - ale należy ten fakt przytoczyć), bšdŸ
b) płatnoœci zwišzanych z transportem/przejazdem, które zawarte sš w cenie wycieczki, o kwotę proporcjonalnš wyliczonš na 1 osobę, bšdŸ
c) zmiany kursu czeskiej korony stosowanego przy ustalaniu ceny wycieczki o więcej niż 10% kwoty odpowiadajšcej wartoœci procentowej kursu korony czeskiej wobec wysokoœci cen usług zapłaconych w walucie obcej. Decydujšcy dzień, gdy cena została ustalona za usługi, jest okreœlony w katalogu, cenniku bšdŸ w innej formie oferty wycieczek.  
Pisemna informacja o podniesieniu ceny zostanie wysłana przez BP do klienta conajmniej 21 dni przed dniem realizacji wycieczki.
W przypadku podwyższenia ceny wycieczki przez BP z innych przyczyn niż powyżej wymienionych, BP zaoferuje klientowi zmianę umowy (viz poniżej).

Prawa i obowišzki klienta

Do podstawowych praw klienta należy:

a) prawo do rzetelnego œwiadczenia zakontraktowanych i zapłaconych usług
b) prawo do uzyskania dodatkowych informacji, które nie były dostępne na internecie, szczególnie uzyskanie kontaktu do osoby komptentnej, do której klient może się zwrócić o pomoc (lokalny przedstawiciel BP, dane teleadresowe ambasady),  szczegóły o możliwoœci kontaktu z osobš nieletniš/ odpowiednio z przedstawicielem BP w miesjcu pobytu osoby nieletniej - dotyczy to szczególnie wycieczek/wyjazdów, w której udział bierze osoba nieletnia,  
c) prawo dostępu do informacji o ewentualnych zmianach odnoœnie zakontraktowanych usług umownych
prawo odwołania w dowolnym czasie - przed rozpoczęciem czerpania usług, poprzez odstšpienie od umowy zgodnie z warunkami okreœlonymi w ust. ... (Odstšpienie od umowy przez klienta, opłaty za anulowanie)
d) prawo oznajmić pisemnie BP, że z zakupionych przez klienta usług będzie korzystała inna osoba - w takim przypadku wymagane jest oœwiadczenie nowego klienta, że wyraża zgodę co do treœci umowy i że spełnia wszystkie warunki upoważniajšce do uczestnictwa w wycieczce - takie oœwiadczenie nowego klienta należy wysłać do BP conajmniej 21 dni przed realizacjš wycieczki/wyjazdu. Pierwotny i nowy klient odpowiadajš wspólnie i solidarnie za zapłatę całkowitej ceny wycieczki oraz kosztów BP zwišzanych z wprowadzeniem  nowego klienta.
e) prawo do składania reklamacji, zgodnie z regulaminem BP.
f) prawo do ochrony  przed osobami niepowałanymi danych, które zostanš wymienione w umowie podróży i innych niezbędnych dokumentach,
g) prawo do otrzymania, wraz z umowš podróży, polisy obowišzkowego ubezpieczenia BP na wypadek upadłoœci - okreœlenie jednostki Ubezpieczajšcej, warunków polisy ubezpieczeniowej oraz sposobu zgłoszenia zdarzeń ubezpieczeniowych,
h) Prawo do polubownego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich; istotnie właœciwym organem do rozstrzygania sporów konsumenckich jest: Czeska Inspekcja Handlowa/Pracy - www.coi.cz
i) Klient, który nabył towar lub usługę za poœrednictwem internetu, i jest konsumentem, w przypadku zaistnienia wštpliwoœci i sporu może skorzystać z platformy rozwišzywania sporów w trybie on-line. Informacje szczegółowe dotyczšce warunków rozwišzywania sporów sš okreœlone na  stronach internetowych: http://ec.europa.eu/odr.

Do podstawowych obowišzków klienta należy szczególnie:

a) udzielenie BP współdziałania, które jest niezbędne do rzetelnego zapewnienia i œwiadczenia usług, szczególnie wypełnienie w rzetelny sposób druków/formularzy i przedłożenia odpowiednich dokumentów,ebných dokladů.
b) w przyapdku osób do lat 15 oraz osób chorych/niepełnosprawnych, obowišzkiem klienta jest zapewnienie nadzoru przez osobę dorosłš podczas wycieczki/podróży,
c) zgłoszenie uczestnictwa w wyciczce obcokrajowców,
d) zapłata całkowitej ceny wycieczki zgodnie w myœl artykułu: Warunki płatnoœci. Przedłożenie dowodu zapłaty; w przypadku nieuiszczenia całkowitej ceny wycieczki w okreœlonym terminie, BP ma prawo anulować uczestnictwo klienta w wycieczce oraz naliczyć odpowiednie opłaty za dokonanie anulacji,
e) bez zbędnej zwłoki CK przekazywać swoje spostrzeżenia BP na temat ewentualnych zmian w zakresie warunków i treœci zakontraktowanych usług,
f) odbiór  w BP niezbędnych do czerpania usług dokuemntów,
g) postępować zgodnie z instrukcjami przewodnika wycieczki lub innej osoby upoważnionej przez BP, dostosować się do okreœlonego programu wycieczki, należy przestrzegać zasad i przepisów obowišzujšcych w danym kraju, miejscu bšdŸ objekcie; w przypadku naruszenia lub poważnego zakłócenia programu lub przebiegu wycieczki, BP ma prawo do wydalenia klienta z podróży, który w tym samym momencie pozbywa prawa do jakichkolwiek roszczeń odnoœnie zakontraktowanych usług,  
h) powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo, szkody lub ograniczenia innych uczestników wycieczki,
i) do zapłacenia kwoty za wyrzšdzone przez klienta szkody np. w autobusie lub w objekcie zakwaterowania bšdŸ w miejscu œwiadczenia zakontraktowanych usług,
j) bezzwłocznego zgłoszenia ewentualnych roszczeń, reklamacji viz Regulamin postępowania reklamacyjnego.

Prawa i obowišzki Biura Podróży (BP)

1) Prawa i obowišzki klienta wymienione w artykule  od a) - j)  dotyczš w takiej samej mierze BP.
2) BP ma obowišzek w sposób prawdziwy i rzetelny informować klienta o wszystkich znanych mu faktach dotyczšcych zakontraktowanych przez klienta usług,
3) BP nie jest zobowišzana do œwiadczenia na rzecz klienta usług ponad ramę usług zakontraktowanych przez klienta,
4) BP jest zobowišzane do posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek upadłoœci i poinformowania klienta, i że certyfikat zostanie umieszczony na stronie internetowej do pobrania za darmo,
5) odszkodowanie za szkody wynikajšce z naruszenia  zobowišzań BP wypływajšcych z umowy, BP realizuje tylko w kwocie, która nie przekracza ograniczeń, zgodnie z umowami międzynarodowymi, którymi Republika Czeska jest zobowišzana.

Zmiany uzgodnionych usług i ich skutki prawne, koszty rezygnacji

1) Przed realizacjš wycieczki i czerpaniem usług

a) W przypadku zaistnienia okolicznoœci, które stanowiš przeszkodę dla BP w œwiadczeniu zakontraktowanch przez klienta usług, BP powinna dokonać odpowiednie zmiany (np. zmiana programu, trasy lub ceny) bšdŸ wycieczkę odwołać. BP ma obowišzek bezzwłocznego poinformowania klienta o zaistniałych okolicznoœciach i koniecznoœci dokonania zmian.
b) Klient ma prawo do odstšpienia od umowy i zwrotu ceny zapłaconej (całkowitej lub zaliczki) lub przelewu tej zapłaconej kwoty na pokrycie ceny zastępczej wycieczki bez dodatkowych opłat anulacyjnych:

 • w przypadku odwołania wycieczki przez BP
 • w przypadku zmiany terminu wycieczki o więcej niż jeden dzień
 • w przypadku zasadniczej zmiany programu, trasy wycieczki krajoznawczej, miejsca zakwaterowania, sposobu transportu i ceny wycieczki; za zasadniczš zmianę nie jest uważana zmiana objektu zakwaterowania jeœli spełnia wymogi umowne tj. kategorię ( może być wyższa), zmiana kolejnoœci odwiedzanych miejsc na trasie, zmiana trasy przyjazdu / wyjazdu ze względu na bezpieczeństwo turytstów itp. przyczyn ...

c) W przypadku kiedy klient nie odstšpi od umowy w terminie 5 dni od dnia doręczenia oœwiadczenia o zmianach, przyjmuje się, że klient wyraża zgodę na zmiany.

2) Podczas wycieczki

a) BP ma prawo do wprowadzania zmian operacyjnych programu i usług œwiadczonych podczas wycieczki, jeżeli istniejš poważne ku temu powody, które uniemożliwiajš realizację zakontraktowanego programu wycieczki i usług.
W takim przypadku BP jest zobowišzane:

 • zapewnić alternatywny program i usługi w identycznym lub bardzo zbliżonym zakresie i jakoœci i jak najbardziej odpowiednim do charakteru wycieczki,
 • zwrócić klientowi zapłaconš cenę za usługi, które nie zostały zrealizowane bšdŸ alternatywa tych usłg nie spełniała umownych warunków,
 • udzielić klientowi zniżki/upustu na zakontraktowane usługi, które nie były realizowane w pełnym zakresie i odpowiedniej jakoœci.

W przypadku zapewnienia przez BP alternatywnych usług w tej samej albo wyższej jakoœci (np. zakwaterowanie w innym hotelu tej samej bšdŸ wyższej kategorii), klientowi z tego powodu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń.
BP zastrzega sobie prawo do zmiany rzeczowo/terminowego harmonogramu z powodu siły wyższej, z powodu decyzji władz państwowych lub wyjštkowych okolicznoœci (sytuacje nie zapewniajšce bezpieczeństwo turystów,w przypadku strajków, problemów komunikacyjnych, wypadków i innych zdarzeń, które BP nie było w stanie przewidzieć), i nie ponosi żadnej odpowiedzialnoœci za konsekwencje wynikajšce ze zmiany harmonogramu i ceny wycieczki.
b) W przypadku zakwaterowania za granicš, dzień pierwszy i ostatni wycieczki uważa się za dni przeznaczone dla zapewnienia przewozu, transferów i zakwaterowania, i nie wliczajš się jako dni rekreacji. W tym sensie nie można reklamować ewentualnych roszczeń odnoœnie skrócenia "pobytu".
c) BP nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek opóŸnienia z przyczyn technicznych, niesprzyjajšcych warunków atmosferycznych bšdŸ spowodowanych ruchem drogowym lub sytuacjš panujšcš na przejœciach granicznych, strajków bšdŸ przyczyn z powodu zjawisk siły wyższej; Turysta powinien podczas planowania wycieczki wzišć pod uwagę wszystkie okolicznoœci, które mogš mieć wpływ na czasowe opóŸnienia. W przypadku takiego opóŸnienia klientowi nie przysługuje prawo do odstšpienia od umowy i jakichkoliwiek roszczeń z tego tytułu.

Odstšpienie od umowy ze strony klienta, koszty anulacji

Klient ma prawo w dowolnym czasie przed wyjazdem do odstšpienia od umowy podróży. Wycofanie musi być w formie pisemnej. (List lub e-mail).
Stosunek umowny i uczestnictwo zostajš anulowane w dzień, w którym BP otrzymało pisemne wycofanie się (anulację).
Jeœli klient zrezygnuje z umowy (anuluje umowę) powinien BP zapłacić następujšce koszty anulacji:

• Anulowanie w cišgu 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki: 200 CZK za osobę
• 29–14 dni przed przyjazdem = 40% ceny całkowitej
• 13 - 8 dni przed przyjazdem = 80% całkowitej ceny
• 7 dni lub mniej przed przyjazdem = 100% ceny całkowitej

Całkowita cena oznacza całkowitš cenę sprzedaży (włšcznie wszystkich zakontraktowanych usług fakultatywnych).

W przypadku rezygnacji jednej osoby w pokoju dwuosobowym pozostała osoba powinna zapłacić dopłatę za pokój jednoosobowy, podobnie postępuje się w przypadku obsady domków/campingów/apartamentów.
Przy ustalaniu liczby dni do obliczenia kosztów anulacji wlicza się także dzień, w którym doszło do rezygnacji z umowy. Liczba dni nie obejmuje rozpoczęcia wycieczki (wylot, dojazd, odjazd na wycieczkę).
W przypadku kiedy klient nie wstawi się w dzień odjazdu lub odlotu, bšdŸ zostanie wykluczony z wycieczki, BP należy się zwrot kosztów wycieczki w pełnym zakresie. ( Za wyjštkiem ewidetnie zaoszczędzonych przez BP kosztów).
W przypadku, że klient  w trakcie podróży dowolnie anuluje częœć trasy, bšdŸ nie skorzysta z którejkolwiek zakontraktowanej usługi, nie przysługuje mu prawo do roszczeń z tego tytułu.

W przypadku żšdania klienta o zmianę terminu wycieczki lub  objektu zakwaterowania, BP za takš usługę pobiera opłatę w wysokoœci:
- 100,- CZK/ 1 osoba

Reklamacja, odpowiedzialnoœć za szkody

W przypadku, gdy zakres i jakoœć œwiadczonych usług jest niższa, od jakoœci umownej, klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Klient jest zobowišzany do złożenia reklamacji w odpowiednim terminie, bez zbędnej zwłoki. Złożenie natychmiastowej reklamacji w miesjcu pobytu pozwala na bezzwłoczne usunięcie wad, natomiast opóŸniona reklamacja utrudnia jej rozstrzygnięcie i objektywizm oceny, a tym samym szansę do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Złożenia reklamacji w miesjcu czerpania usługi klient może dokonać w formie ustnej do protokołu bšdŸ pisemnej, a tym samym jest zobowišzany do wykazania współdziałania podczas postępowania reklamacyjnego. Klient swoich roszczeń z tytułu reklamacji domagać się musi w BP bez zbędnej zwłoki - identyczne postępowanie dotyczy agencji, poœredników itp., z którymi została zawarta umowy wycieczki.  W przypadku, kiedy klient nie zgłosi swoich roszczeń z tytułu reklamacji wad œwiadczonych usług w terminie jednego miesišca od dnia, w którym wycieczka skończyła, BP nie ma obowišzku udzielenia klientowi żadnych upustów.( Viz Postępowanie reklamacyjne).

W przypadku wystšpienia usterek w realizacji umowy klient jest zobowišzany do współpracy, a mianowicie dołożenia wszelkich starań w zapobieganiu powstaniu szkody lub zmniejszeniu ich zakresu. Ponadto Klient powinien swoje zastrzeżenia bezzwłocznie oznajmić w miesjcu pobytu swojemu przewodnikowi/delegatowi BP, ewentualnie kierownikowi objektu œwiadczšcemu usługi lub innej osobie odpowiedzialnej/upoważnionej, która jest kompetentna do usunięcia zgłoszonej wady/usterki. W przypadku, że klient tak nie uczyni, wtedy nie przysługuje mu prawo do roszczeń. W przypadku gdy wada/usterka nie może być usunięta, wtedy należy z przedstawicielem BP lub innš komptentnš osobš sporzšdzić na tę okolicznoœć protokół. Niezbędne jest współdziałanie klienta podczas postępowania reklamacyjnego.   
BP nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakoœć usług œwiadczonych przez niezakontraktowanych dostawców, które nie były w pakiecie zakupionej wycieczki, a które klient czerpał w miesjcu pobytu za poœrednictwem przewodnika, w hotelu lub innym objekcie.

W przypadku zaistnienia okolicznoœci, których przebieg i konskwencje nie były zwišzane z czynnoœciš BP ( viz Major) bšdŸ okolicznoœci po stronie klienta, dzięki którym klient nie mógł czerpać zakontraktowanych usług, nie przysługuje mu prawo do roszczeń z tego tytuƒłu, jeœli nie zostało uzgodnione inaczej.
Jeœli BP przerwie bšdŸ odwoła wycieczkę z przyczyn zaistnienia zjawisk siły wyższej, BP ma obowišzek dołożenia wszelkich starań by zapewnić powrót turystów.


BP nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane przez:

 • klienta
 • osobę trzeciš, która nie jest zwišzana ze œwiadczeniem usług
 • wydarzenie o charakterze nieodwracalnym, któremu nie można było zapobiec pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych działań i wymganych w takim przypadku.  

Polisa ubezpieczeniowa

Obowišzkowa Polisa ubezpieczeniowa BP

BP zawarło Polisę z ubezpieczycielem  Generali Pojišovna a.s. , (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali), w ramach której klient ma prawo do rekompensaty w przypadku upadłoœci BP, na skutek którego:  
a) w przypadku braku realizacji wycieczki, BP nie zwróciło klientowi złożonej zaliczki lub kwoty całkowitej za wycieczkę, lub
b) w przypadku częœciowej realizacji wycieczki, BP nie zwróciło klientowi różnicy kwoty zapłaconej a kwoty częœciowo czerpanych usług.
BP jest zobowišzany przekazać klientowi wraz z Umowš wycieczki i zaœwiadczeniem zatwierdzenia wycieczki także dowód ubezpieczenia, w tym tytuł ubezpieczenia, warunków ubezpieczenia oraz sposobu zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych. Dokument ten jest ważny tylko z dowodem zapłaty  zaliczki / kwoty całkowitej wycieczki.


Roszczenia klienta wobec biura podróży z tytułu niewywišzania się z warunków Umowy wycieczki przechodzš na Ubezpieczyciela, a mianowicie do wysokoœci granicy odpowiedzialnoœci.

Ubezpieczenie turystyczne klienta

Cena zakwaterowania nie obejmuje ubezpieczenia turystycznego klienta.   
BP poleca klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego np. od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych bšdŸ ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych, wypadków, odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody itp.

Przetwarzanie danych osobowych 

dla usług biura podróży

 • Dane osobowe klienta jak i osób towarzyszšcych ( zwanych dalej danymi osobowymi) okreœlone w Umowie podróży (ewentualnie za wyjštkiem numeru PESEL) sš warunkiem wstępnym do wywišzania się ze zobowišzań BP wynikajšcych z Umowy podróży. Dane zostanš przetworzeno przez BP........, bšdŸ przez osoby upoważnione przez BP zgodnie z ustawš Nr 101 / 2000 (Zbiorów ustaw) po nowelizacji przez okres niezbędny do realizacji ustawowych obowišzków BP.
 • Dane osobowe "imię + nazwisko + adres" ( także adres poczty elektronicznej) będš również wykorzystywane do wysyłania ofert handlowych BP- odpowiednio innych administratorów, do momentu  kiedy klient  na piœmie nie wyrazi sprzeciwu .
 • Do innych działań marketingowych, bonusów lojalnoœciowych itp. służy formuła zawarta w Umowie podróży, wobec której klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie okreœlonym w umowie na czas nieokreœlony oraz oœwiadczenie, że jest on upoważniony do wyrażenia takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych w imieniu swoich towarzyszy podróży. Klient może nie wyrazić takiej zgody, nie podpisujšc go.  Ważnoœć tresći Umowy nadal pozostaje w mocy.


Klient przyjmuje do wiadomoœci, że jeżeli nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, traci prawa do premii lojalnoœciowych dla stałych klientów, wymienionych w katalogu i przyszłych ofertach (w przypadku gdy wyrażenie takiej zgody jest œciœle powišzane z udzielaniem bonusów). Klient ma prawo kiedykolwiek w formie pisemnej odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych według tego artykułu. Klient potwierdza, że zwrócił uwagę na prawo dostępu do danych osobowych,  które wynikajš z powszechnie obowišzujšcych przepisów prawnych o ochronie danych osobowych.

 • Udzielone dane osobowe klienta w okreœlonym zakresie zostanš przetworzone przez BP oraz administratora w systemie automatycznym-manualnym, w formie elektronicznej i drukowanej. Udzielone dane osobowe klienta mogš być udostępnione pracownikom BP, upoważnionemu administratorowi oraz usługodawcom, poœrednikom biur turystycznych ( w UE i poza UE), a w przypadku kontaktu drogš elektronicznš także osobom upoważnionym do przesyłania wiadomoœci i ofert handlowych BP zgodnie z obowišzujšcš ustawš nr 480/2004 Zbiorów ustaw.
 • Podczas przetwarzania danych osobowych BP jest zobowišzany do zapewnienia nienaruszalnoœci praw klienta, w szczególnoœci prawa do zachowania godnoœci człowieka i ochrony przed nieuprawnionym dostępem do jego życia prywatnego.
 • Klient ma prawo kiedykolwiek w formie pisemnej odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania, gromadzenia i wykorzystywania jego danych w komunikacji elektronicznej, klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w każdej wysłanej przez BP komuniakcji elektronicznej zgodnie z  obowišzujšcš ustawš nr 480 / 2004Zbiorów ustaw po nowelizacji.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich  danych osobowych, prawo do ich skorygowania oraz innych praw zgodnie §21 ustawy 101/2000 Zbiorów ustaw po nowelizacji.

Informacje dotyczšce korzystania z pliku cookies

Szanowni użytkownicy,
w tym miejscu pragniemy Państwu przedstawić szczegółowe informacje odnoœnie korzystania z plików cookies wobec ochprny danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Waszych danych osbowych?
Administratorem Waszych danych osobowych jest Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o.
2. W jaki sposób mogš Państwo zkontakotować się z administratorem  swoich danych osobowych?

W przypadku, że sš Państwo zainteresowani w jaki sposób sš przetwarzane Wasze dane osobowe, należy zkontaktować się z nami pod niżej wymienionym adresem:

Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o., Benecká ul. 921, 543 01 Vrchlabí, bšdŸ za poœrednictwem poczty elektronicznej: ivan@ingtours.cz, ivanp@ingtours.cz, info@comtelpc.cz, ID skrzynki danych: 5jeb4jb.

3. W jaki sposób można udzielić zgody na przechowywanie cookies w swoim urzšdzeniu?
W ustawieniu swojej przeglšdarki można ustawić przechowywanie plików „cookies“ na swoim urzšdzeniu. Takie ustawienie można uważać za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przeglšdarka jest zatem narzędziem mediacji zgody. Jeœli nie chcesz przechowywać plików cookies, wystarczy odpowiednio dostosować ustawienie swojej przeglšdarki.

4. Jakie dane sš przez nas przetwarzane i jaki jest okres przechowywania?
- Dane dotyczšce ustawienia przeglšdarki
- Dane na temat wyœwietlanych obiektów noclegowych
- Korzystanie z naszych stron internetowych
- Oferty marketingowe
- Okres przechowywania wynosi zwykle 14 dni

1. Kto może mieć dostęp do uzyskanych przez nas danych?
Dane udostępniamy spółce Google LLC, która przetwarza je na podstawie automatycznego przetwarzania reklam.

2. Czy Wasze dane sš przekazywane do krajów trzeciego œwiata, czyli poza UE?
Nie udostępniamy Waszych danych krajom zpoza UE.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki weszły w życie z dniem  20.2.2016 i odnoszš się do wszystkich pobytów, wycieczek, podróży zakupionych od tego dnia.
Możliwe unieważnienie poszczególnych postanowień nie ma wpływu na ogólnš ważnoœć warunków i umowy.

 

Nowoœci z Karkonoszy

Chcesz mieć regularne informacje na temat wydarzeń w Karkonoszach na e-mail?

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w Karkonoszach

Kompletna oferta zakwaterowania

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

1 190 CZK

Chata NA SPICI,

Benecko

Chata NA SPICI

1 680 CZK

Pensjonat BORUVKA,

Szpindlerowy Młyn

Pensjonat BORUVKA

500 CZK

Interhotel MONTANA,

Szpindlerowy Młyn

Interhotel MONTANA

1 290 CZK

Wellness Hotel ASTRA,

Szpindlerowy Młyn

Wellness Hotel ASTRA

1 150 CZK

Hotel SPINDLEROVA BOUDA,

Szpindlerowy Młyn

Hotel SPINDLEROVA BOUDA

1 150 CZK

Hotel sanatoryjny TERRA Superior,

Janské Lázně

Hotel sanatoryjny TERRA Superior

1 550 CZK

Hotel OLYMPIE,

Szpindlerowy Młyn

Hotel OLYMPIE

1 145 CZK

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

780 CZK

OREA Vital Hotel SKLAR,

Harrachov

OREA Vital Hotel SKLAR

1 725 CZK

Pinia Hotel & Resort,

Szpindlerowy Młyn

Pinia Hotel & Resort

1 450 CZK

Pensjonat ALENKA,

Szpindlerowy Młyn

Pensjonat ALENKA

1 400 CZK

Apartamenty ALICE,

Harrachov

Apartamenty ALICE

500 CZK

Hotel DIANA,

Szpindlerowy Młyn

Hotel DIANA

920 CZK

Pensjonat FAMILIA,

Harrachov

Pensjonat FAMILIA

520 CZK

Hotel HORIZONT,

Pec pod Sněžkou

Hotel HORIZONT

1 725 CZK

Hotel HARRACHOV INN,

Harrachov

Hotel HARRACHOV INN

810 CZK

Hotel AQUA PARK,

Szpindlerowy Młyn

Hotel AQUA PARK

2 400 CZK

Hotel ALFONSKA,

Benecko

Hotel ALFONSKA

690 CZK

Hotel Parkhotel HARRACHOV,

Harrachov

Hotel Parkhotel HARRACHOV

1 140 CZK

Hotel JOSEFOVA BOUDA,

Szpindlerowy Młyn

Hotel JOSEFOVA BOUDA

1 620 CZK

HARRACHOVKA Hotel,

Harrachov

HARRACHOVKA Hotel

745 CZK

HARMONY Club Hotel,

Szpindlerowy Młyn

HARMONY Club Hotel

2 200 CZK

Hotel ESPRIT,

Szpindlerowy Młyn

Hotel ESPRIT

590 CZK

Hotel STUMPOVKA,

Rokytnice nad Jizerou

Hotel STUMPOVKA

1 900 CZK

Hotel PRAHA,

Szpindlerowy Młyn

Hotel PRAHA

1 650 CZK

Hotel ZATISI,

Szpindlerowy Młyn

Hotel ZATISI

1 914 CZK

Hotel SKICENTRUM,

Harrachov

Hotel SKICENTRUM

995 CZK

Hotel START,

Szpindlerowy Młyn

Hotel START

1 880 CZK

Hotel LESANA,

Szpindlerowy Młyn

Hotel LESANA

1 000 CZK

 

Karkonosze

Pakiety za korzystne ceny

Kompletna oferta pakietov

 

Szukaj zakwaterowania

Pokaż PAKIETY SPECJALNE

 

Karkonosze 

Karkonosze sš najwyższym masywem górskim w Czechach. Œneżka jest najwyższym szczytem Karkonoszy i jednoczeœnie Czech. W sezonie zimowym Karkonosze sš najczęœciej wyszkiwanym regionem w Czechach. Szeroka oferta zakwaterowania w Karkonoszach: chaty, chałupy, hotele i pensjonaty. Karkonosze i zakwaterowanie w tych górach to dla wszystkich miłoœników "białego szaleństwa" czyli wszelkich sportów nie tylko zimowych raj na ziemi, nie wspominajšc o tajemniczej niedotkniętej przez cywilizację przyrodę, którš można podziwiać w ramach aktywnego wypoczynku z rowerowego siodła, podczas pieszej turystyki lub zjadzu na nartach. Karkonosze oferuje wspaniałe warunki narciarskie od grudnia aż do kwietnia. Nartostrady znajdujš się na wysokoœci od 700-1300 m npm. Serwis informacyjny Góry-Karkonosze.pl zawiera wszelkie informacje turystyczne potrzebne podczas odwiedzin Karkonoszy. 

 
HotelPension.cz Intours Wellness-Tip.cz